نیروگاه های تجدیدپذیر از ایجاد ۱۰ درصد فضای سبز معاف شدند

 نیروگاه های تجدیدپذیر از ایجاد ۱۰ درصد فضای سبز معاف شدند

بر اساس ماده ۱۵ قانون هوای پاک: شهرک ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند بر حسب اقلیم، حداقل ۱۰ درصد از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تایید آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست است.
لازم به ذکر است که بر اساس تقسیم بندی سازمان حفاظت محیط زیست، انواع نیروگاه های تولید برق بخاطر ماهیت خدمات رسانی به جامعه، جزو واحدهای خدماتی محسوب می شوند. لذا ملزم به ایجاد فضای سبز نمی باشند. البته در صورت امکان و وجود منابع آبی و زمین کافی، ایجاد فضای سبز توصیه می گردد.

منبع:سایت وزارت نیرو(ساتبا)