انرژیهای تجدیدپذیر

 چالش‌های اقلیمی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و از آنجا که بخش زیادی از این چالش مرتبط با انرژی است باید نسبت به بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر، تجدید نظر شود.