انرژیهای تجدیدپذیر

معاون وزیر نیرو در امور انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در شرایطی که تحریم ها برداشته شود امکان سرمایه گذاری و صادرات تجدیدپذیرها افزایش می یابد و می توان کل برق تولیدی از تجدیدپذیرها و نیروگاه های برق آبی کوچک و بزرگ را صادر کرد.